එන්න අප හා එක් වන්න. ජාති ආගම් බේද නොසලකා අසරණ මිනිසුන්ගේ එක වේලක හෝ කුසගිනි නිවන්න සමාජ සත්කාර මානුෂිය මෙහෙයුම හා සෙනෙහසින් අත්වැල් බැද ගන්න දයාබර ඔබ සැමට සුහද ආරාධනාලුණුයි බතුයි වෙනුවට, පිළුණූ බත්...

read more