අද දිනයේදී අප දෙවන එළදෙනද බේරාගෙන ආරක්ෂිත ස්ථානයකට රැගෙන ගියා. ඒ වගේම ඊයේ දිනයේදී අප සමාජසත්කාර කණ්ඩායම විසින් පැටවු දෙදෙනා ලැබෙන්නට සිටින එළදෙන රැගෙන යන ලදි. හෙට දිනයේදී අනෙක් එළදෙනවත් ආරක්ෂිත ස්ථානයකට රැගෙන යන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජූලි 11 සහ 12 යන දෙදින තුල මේ කිරි එළදෙනුන් තිදෙනාම තෝරාගත්...

Read More