පාවහන් නිපැයුම් වැඩපල පිළිබඳව වැඩිදුරටත්…. මේ පවුල් 9 සිටින්නේ මැදවච්චිය පාඩිග්ගම සහ ඇටවීරගොල්ලෑව කියන ගම් වල. ගොඩක් අසරණ පවුල්. බොහොමයක් පවුල් වල දරුවන් 3 දෙනෙක් පමණ සිටිනවා. කාත් කවුරුවත් නැති අසරණ අයත් සිටිනවා. ඔවුන් එදාවේල සොයාගන්නේ බොහොමත්ම අමාරුවෙන්. ඉතිං අපි වෙනදා මෙන් ඔවුන්ට සති...

Read More