බොහෝ කලක පටන් සමාජසත්කාර සමඟින් රැඳී සිටිමින් ව්‍යාපෘති ගණනාවක් වෙත දායකත්වය දැක්වූ මිතුරෙක් වන Udara Hemachandra මිතුරාගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් අපි අසරණ පවුල් කිහිපයකට වියලි ආහාර පරිත්‍යාග කලා. ඉතා අසරණ මේ වැඩිහිටියන් කිසිවකු හට කිසිදු පිළිසරණක් නැහැ. වියපත් ගතේ සවියක් නැතත් හිතේ සවියෙන් එදා වේල...

Read More