2014 සිට 2017 අද දක්වා මානුෂීය සහ ස්වේච්ඡා සේවය සඳහා විවිධ වැඩසටහන් ඔස්සේ සහ ජාත්‍යන්තර ආයතන හරහාද ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතමයා ලෙස කිරුළු දරන්නට මා වාසනාවන්ත වුණා. මේ සම්මානයේ සැබෑ හිමිකරුවන් වන්නේ මා වටා, සමාජසත්කාර.lk සමඟ එක්ව සිටින කළණ මිතුරු කැලයි…

Read More