මේ ඉන්නේ ඊ.පී වාසනා ප්‍රනාන්දු (24), ආර්.ඩී. නිශාන්ත විජේසිරි (29), නිශාන් (අවුරුදු 2 1/2), සිතුමි (4), ධනංජය (9). ජීවත්වෙන්නේ නීරවිය, පොතානෙගම, පහල ගිරිබාව. ජීවත් වුනේ ගොවිතැන් කරලා. මැටි ගෙදරක ජීවත්වුනේ. නමුත් අවාසනාවකට වගේ මීට සති කිහිපයකට පෙර මේ නිවස විදුලි කාන්දුවක් නිසා ගිනිගෙන විනාශ වුනා....

Read More