ලුණුයි බතුයි වෙනුවට, පිළුණූ බත් වලට මිරිස් කුඩු කලවම් කර කන අසරණ දරුවෝ එන්න අප හා එක් වන්න. ජාති ආගම් බේද නොසලකා අසරණ මිනිසුන්ගේ එක වේලක හෝ කුසගිනි නිවන්න සමාජ සත්කාර මානුෂිය මෙහෙයුම හා සෙනෙහසින් අත්වැල් බැද ගන්න දයාබර ඔබ සැමට සුහද ආරාධනා ලුණුයි බතුයි වෙනුවට, පිළුණූ බත් වලට මිරිස් කුඩු කලවම් කර කන...

Read More